Categories
Most popular products
Comparison
Payment solution
Newsletter
Recommended products
Partners
Product Details


Artist turpentine - DIFFERENT sizes!

610 Ft
Out of stock
Get notified if re-stocked

Artist turpentine - DIFFERENT sizes!

 • Artist turpentine - DIFFERENT sizes!

 • Stock
  30ml -es:  0 db
  100ml -es:  0 db
  200ml -es:  0 db
  500ml -es:  0 db
  1000ml -es:  0 db
  Article No.
  53275765
 • Elkészítés dátuma: 2001.05.30. Felülvizsgálva: 2013.07.18. Verziószám: 4.

  BIZTONSÁGI ADATLAP

  1. SZAKASZ: Az anyag és a vállalkozás azonosítása

  1.1. Termékazonosító: Művész terpentin

  Termék cikkszáma:

  26020503* 30ml

  26020510*100ml

  26020520*200ml

  26020550*500ml

  26020598*1liter

  26020599*5liter

  Kereskedelmi név: Balzsam-terpentinolaj

  Anyagnév: 1272/2008/EK (CLP) szerint: terpentinolaj

  EK-szám: 232-350-7 REACH regisztrációs szám: 650-002-00-6 CAS-szám: 8006-64-2

  1.2. Az anyag megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

  Hígítószer olajfestéshez és oldószer a festőeszközök tisztításához magán/foglalkozásszerű felhasználásra.

  1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Pannoncolor Kft.

  Cím: 1107 Budapest, Barabás u. 6. Hungary

  E-mail: info@pannoncolor.hu

  Telefon: (+36 1) 262-7192, Fax: (+36 1) 260-0450

  1.3.1 Biztonsági adatlapért felelõs személy: dr. Balásy István

  Cím: H-1107 Budapest, Barabás u. 6. Hungary

  Telefon: +36 06 30 932 0483 (csak munkaidőben)

  E-mail: istvanbalasy@gmail.com

  1.4. Sürgősségi telefonszám:

  Fodor József Országos Közegészségügyi Központ

  Egészségügyi Toxikológiai és Tájékoztató Szolgálat

  Cím: H-1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

  Telefon: 06 1 476 6464, 06-80/201-199 (0-24 h)

  2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

  2.1. Az anyag osztályozása:

  2.1.1. Osztályba sorolás a 1272/2008/EK (CLP) rendelet alapján:

  Jelzőszó: VESZÉLY

  Veszélyek megnevezése:

  Tűzveszély:

  Flam. Liq. 3; Tűzveszélyes folyadék 3: H226

  Egészségi veszély:

  Acute Tox. (Ing.) 4; Lenyelve: H302

  Acute Tox. (Inh.) 4; Belélegezve: H332

  Acute Tox. (Skin) 4; Bőrrel érintkezve: H312

  Asp. Tox.1; Félrenyelés: H304

  Eye Irrit. 2; Szemirritáció: H319

  Skin Irrit. 2; Bőrirritáció: H315

  Skin Sens. 1; Bőrérzékenység: H317

  Eye Irrit. 2; szemirritáció: H319

  Környezeti veszély:

  Aquatic Chronic 2; Vízi 2: H411

  Veszélyt jelző piktogramok:

  VESZÉLY

  Figyelmeztetés: Veszély

  Az anyag veszélyeire/kockázataira utaló H-mondatok:

  H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

  H302 Lenyelve ártalmas.

  H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

  2

  Pannoncolor Kft. Művész terpentin A dokumentum 7 oldalt tartalmaz.

  2

  H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.

  H315 Bőrirritáló hatású.

  H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

  H319 Súlyos szemirritációt okoz.

  H332 Belélegezve ártalmas.

  H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

  Az anyag biztonságos használatára utaló P-mondatok:

  P102 Gyermekektől távol tartandó.

  P260 A por/füst/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

  P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

  P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon Toxikológiai Központhoz vagy orvoshoz.

  P331 TILOS hánytatni.

  P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

  P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén orvosi ellátást kell kérni.

  P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a szennyezett üres tárolóedényt és az anyagmaradékot veszélyes

  anyaglerakóba kell vinni.

  2.1.2. Osztályba sorolás a 67/548/EGK irányelv szerint (REACH)

  Kevésbé tűzveszélyes: R10

  Egészségre ártalmas X: R20/21/22

  Aspiráció: R65

  Irritatív Xi: R36/38

  Szenzibiláló: R43

  Környezeti veszély: R51/53

  Veszélyt jelző piktogramok: Xn: egészségre ártalmas N: környezetre ártalmas

  Az anyag veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:

  R10 Kevésbé tűzveszélyes.

  R20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

  R36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

  R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

  R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

  R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

  Az anyag biztonságos használatára utaló S-mondatok:

  S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

  S16 Gyújtó hatástól távol tartani. Tilos a dohányzás.

  S36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

  S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell

  mutatni.

  S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni / Biztonsági adatlap.

  S62 Lenyelése esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét.

  2.2. Címkézési elemek:

  IUPAC név: Terpentinolaj

  CAS-szám: 8006-64-2

  EU-szám: 232-350-7

  Index szám: 650-002-00-6

  2.2.1.Címkézés az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint:

  Veszélyt jelző piktogramok:

  VESZÉLY

  Az anyag veszélyeire/kockázataira utaló H-mondatok:

  H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

  H302 Lenyelve ártalmas.

  3

  Pannoncolor Kft. Művész terpentin A dokumentum 7 oldalt tartalmaz.

  3

  H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

  H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.

  H315 Bőrirritáló hatású.

  H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

  H319 Súlyos szemirritációt okoz.

  H332 Belélegezve ártalmas.

  H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

  Az anyag biztonságos használatára utaló P-mondatok:

  P102 Gyermekektől távol tartandó.

  P260 A por/füst/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

  P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

  P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon Toxikológiai Központhoz vagy orvoshoz.

  P331 TILOS hánytatni.

  P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

  P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén orvosi ellátást kell kérni.

  P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a szennyezett üres tárolóedényt és az anyagmaradékot veszélyes

  anyaglerakóba kell vinni.

  2.2.2. Címkézés a 67/548/EGK irányelv szerint (REACH):

  Veszélyt jelző piktogramok: Xn: egészségre ártalmas N: környezetre ártalmas

  Az anyag veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:

  R10 Kevésbé tűzveszélyes.

  R20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

  R36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

  R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

  R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

  R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

  Az anyag biztonságos használatára utaló S-mondatok:

  S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

  S16 Gyújtó hatástól távol tartani. Tilos a dohányzás.

  S36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

  S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell

  mutatni.

  S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérn /Biztonsági adatlap.

  S62 Lenyelése esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét.

  2.3. Egyéb veszélyek: az anyagnak nincs egyéb ismert egészség- vagy környezetkárosító hatása.

  3. SZAKASZ: Összetételre vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

  3.1. Anyag:

  IUPAC azonosító név: terpentinolaj

  Tisztaság: 100%

  EK-szám (EINECS): 232-350-7

  Index-szám: 650-002-00-6

  CAS-szám: 8006-64-2

  RTECS-szám: YO8400000

  4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

  4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

  Lenyelésnél teendők:

  Szájat vízzel ki kell mosni. Ha a sérült eszméleténél van, itassunk vele sok vizet. Ne hánytassuk. Hívjunk orvost!

  Belégzésnél teendők:

  A sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani kell számára a nyugalmat. Orvosi felügyelet szükséges. Ha eszméletlen, stabil

  oldalfekvésbe kell helyezni, és orvost kell hívni.

  Bőrrel érintkezésnél teendők:

  4

  Pannoncolor Kft. Művész terpentin A dokumentum 7 oldalt tartalmaz.

  4

  A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Bő vízzel és szappannal alaposan mossuk le a szennyezett testfelületet.

  Ne használjon oldószereket és hígítókat.

  Szembe jutásnál teendők: a nyitott szemet mossuk enyhén folyó langyos vízzel, a szemhéj alatt is, legalább 15 percen át.

  Orvoshoz kell fordulni.

  4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: Köhögés, kábultság

  Kockázatok: lenyelést követő hányás során a termék a tüdőbe kerülhet.

  4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

  Kezelés: szaktanácsért az orvosok forduljanak az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz.

  5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

  5.1. Oltóanyag:

  5.1.1. Alkalmas oltóanyag: szén-dioxid (CO2), alkoholnak ellenálló oltóhab, homok, vízpermet.

  5.1.2. Alkalmatlan oltóanyag: erős vízsugár

  5.2. Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek:

  Tűz esetén sűrű, fekete füst, szénmonoxid, széndioxid képződhetnek. A veszélyes bomlástermékek belégzése komoly

  egészségkárosodást okozhat. A gázok a levegővel robbanékony keveréket alkothatnak.

  5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:

  Az oltóvíznek nem szabad a csatornába vagy a szabad vizekbe folynia. A teljes testfelületet védő, antisztatikus anyagból

  készült ruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, a szemet és az arcfelület védelmét biztosító, a veszélyes bomlástermékek ellen

  is hatásos védelmet nyújtó izolációs légzésvédő használata kötelező.

  A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. A tűznek kitett

  zárt tartályokat vízpermettel kell lehűteni.

  6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

  6.1.Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

  6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: A baleset helyszínén csak a teendőket jól ismerő kiképzett, megfelelő

  egyéni védőfelszerelést viselő személyzet tartózkodhat. Gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás!

  6.1.2. Sürgősségi ellátó személyzet esetében: Egyéni védőfelszerelést kell használni. Illetéktelen személyek nem léphetnek be.

  Gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás!

  6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni.

  Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.

  6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: inert nedvszívó anyaggal fel kell itatni.

  A kiömlött festéket tisztítóruhákkal törölje fel. Mossa ki vagy tegye háztartási hulladéklerakóba.

  6.4. Hivatkozás más szakaszokra: további és részletes információkért lásd a 4., 8. és 13. szakaszt.

  7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

  7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

  Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni.

  Műszaki intézkedések: A dolgozószobákban elegendő légcseréről és/vagy elszívásról gondoskodni kell.

  Tűz- és robbanásvédelmi előírások: Levegővel robbanóképes keveréket képezhet, üres tisztítatlan tartályokban is.

  Gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás! Az elektrosztatikus feltöltődés megelőzésére intézkedéseket kell tenni.

  7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: száraz és hűvös helyen, szorosan lezárva

  kell tartani. Közvetlen napfénytől védve kell tartani. Hőhatástól távol tartandó. A zárt tartályok erős melegítése

  robbanásveszélyes. Jól szellőztetett helyen kell tartani. Oldószerálló padlóval felszerelt területen kell tartani. Tartálynak nem

  megfelelő anyagok: műanyag marmonkanna, gumi termékek. Mindig eredeti göngyölegben kell tárolni. A már megnyitott

  konténereket óvatosan újra be kell zárni és a szivárgás megakadályozása érdekében tartsa nyílással felfelé. Oxidálószerekkel

  és erős savakkal összeférhetetlen.

  7.3. Meghatározott végfelhasználás: Figyelembe kell venni a címkén található útmutatásokat.

  8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem:

  8.1. Ellenőrzési paraméterek: 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint munkahelyi expozíciós határérték:

  CK-érték: 560 mg/m3

  8.2. Az expozíció ellenőrzése: 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet alapján a veszélyes anyag esetében

  a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mérték,

  amely szinten a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása.

  8.2.1. Műszaki ellenőrzés: A munkavégzés során megfelelő körültekintés szükséges az anyag kiömlésének, padozatra,

  ruházatra, bőrre ill. szembe jutásának elkerülésére. Gondoskodjék megfelelő szellőzésről. Ahol ésszerűen megvalósítható,

  ott ezt egy helyi légelszívó szellőzéssel kell megoldani, jó általános légeltávolítással.

  8.2.2. Személyi védelem: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell

  használni. A védőkesztyűnek oldószereknek ellenálló anyagból kell készülnie. A pontos áthatolási időt a védőkesztyű

  5

  Pannoncolor Kft. Művész terpentin A dokumentum 7 oldalt tartalmaz.

  5

  gyártójától lehet beszerezni, és ezt be kell tartani. Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveget kell használni. Megfelelő

  védőruházatot kell viselni. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.

  A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

  Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A keletkező gázt/ füstöt/gőzt/ és permetet nem szabad belélegezni.

  8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések: nincs különleges utasítás.

  9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

  9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

  Forma: folyadék

  Szín, jellemzők: sárga

  Szag: jellegzetes, szagküszöbértékre nincs adat

  Olvadáspont -55 °C

  Forráspont/ forrási

  hőmérséklettartomány: 150- 245 °C

  Lobbanáspont: kb. 36 °C

  Gyulladáspont: 47 °C

  Páranyomás: (20 °C) 22 - 27 hPa

  Sűrűség: (20 °C) 1.07 - 1,26 g/m3

  Vízben való oldhatóság: nem elegyedik

  Oldhatóság benzinben: keverhető

  pH érték: (20 °C) 6,9-7,1

  Viszkozitás: (20 °C) 25,000 mPa.s.

  A gőzök levegővel robbanékony keveréket alkothatnak:

  Alsó robbanási határ : 0,7 % (térf.)

  Felső robbanási határ : 6,1 % (térf.)

  Gőznyomás, relatív sűrűség, bomlási hőmérséklet, oxidáló tulajdonság, megoszlási hányados: n-oktanol/víz: nincs adat.

  9.2. Egyéb információk: a fizikai jellemzők kb. értékek és a használt biztonsági vonatkozású összetevőkre vonatkoznak.

  10. SZAKASZ: Stabilitás és reakcióképesség

  10.1. Reakciókészség: nem ismert.

  10.2. Kémiai stabilitás: normál körülmények között stabil.

  10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: a gőzök és a bomlástermékek levegővel robbanékony keveréket alkothatnak.

  Oxidálószerekkel és erős savakkal reagálhat.

  10.4. Kerülendő körülmények: hő, láng és szikra. A zárt tartályok erős melegítése robbanásveszélyes.

  Általános tanácsok: az utasítás szerint használva nem bomlik.

  10.5. Nem összeférhető anyagok: erős oxidálószerek, erős savak

  10.6. Veszélyes bomlástermékek: szén-monoxid (CO), szén-dioxid (CO2). Utasítás szerint használva nem bomlik.

  11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

  11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

  Belélegezve ártalmas.

  Légzőszervi vagy bőrszenzibiláció: allergiás bőrreakciót válthat ki.

  Bőrrel érintkezve ártalmas.

  Bőrkorrózió/bőrirritáció: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

  Szemkárosodás/szemirritáció: súlyos szemirritációt okozhat.

  11.1.1. Regisztrálandó anyagok esetében a vizsgálati eredmények összefoglalása: nincs adat.

  11.1.2. Vonatkozó toxikológiai adatok: Akut toxicitás: LD50 (patkány, oralis): 5760 mg/kg.

  11.1.3. Valószínű expozíciós útra vonatkozó információ: Lenyelés, belégzés, bőrrel érintkezés, szembe jutás.

  11.1.4. A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek: túlzott behatás tünetei lehetnek:

  fejfájás, szédülés, fáradékonyság, émelygés és hányás.

  11.1.5. A rövid és hosszú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások:

  fejfájás, szédülés, fáradékonyság, émelygés és hányás.

  Bőrrel való érintkezés izgatja a bőrt és a nyálkahártyákat.

  Szemmel való érintkezés: enyhe irritáció léphet fel.

  Szenzibilizáció: nem okoz túlérzékenységet.

  Humán tapasztalatok: a bőrrel tartósan érintkezve zsírtalanítja a bőrt és dermatitiszt okoz.

  11.1.6. A kölcsönhatásokból eredő hatások: nincs adat.

  11.1.7. Az egyedi adatok hiánya: nincs tájékoztatás.

  11.1.8. Egyéb információk: nincs adat.

  6

  Pannoncolor Kft. Művész terpentin A dokumentum 7 oldalt tartalmaz.

  6

  12. SZAKASZ: Ökológiai információk

  12.1. Toxicitás: Mérgező a vizi élővilágra, a vizi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

  Nem szabad a felszíni vízekbe vagy a szennycsatornába öblíteni. Vízszennyező.

  12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: könnyen lebomlik.

  12.3. Bioakkumulációs képesség: nincs adat.

  12.4. A talajban való mobilitás: nincs adat.

  12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nincs adat.

  12.6. Egyéb káros hatások: nem tartalmaz szerves halogénszármazékokat.

  13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

  13.1. Hulladékkezelési módszerek

  13.1.1. Az anyag ártalmatlanítására vonatkozó információk:

  Nem tehető a szokásos háztartási hulladékhoz. A helyi szabályozásnak megfelelő különleges tárolás szükséges. A termék nem

  engedhető a csatornába. A helyi és nemzeti szabályozás alapján különleges hulladékként kell kezelni. A csomagolást

  felhasználatlan termékként kell kezelni. Ehhez az anyaghoz nem lehet hulladékjegyzék kódot megállapítani az Európai

  Hulladék Katalógus alapján, mivel a meghatározást a tervezett használat szabja meg. A hulladékjegyzék kódot a Közösségen

  belül a helyi hulladékszakértő segítségével állapítják meg.

  13.1.2. Csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó információk: A csomagolást felhasználatlan termékként kell kezelni.

  13.1.3. Fizikai/kémiai tulajdonságok, amelyek befolyásolhatják a hulladékkezelés lehetőségeit: nincs adat.

  13.1.4. A szennyvízkezelésre vonatkozó utasítások: nincs adat.

  13.1.5. A hulladékkezeléssel kapcsolatos esetleges különleges óvintézkedések: nincs adat.

  14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

  14.1. UN-szám: UN1299

  14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Turpentine

  14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): ADR/RID, ADN: Klasse 3, Kód: F1

  IMDG: Class 3, Code IATA: Class 3

  14.4. Csomagolási csoport: III

  14.5. Környezeti veszélyek: tengert szennyező anyag

  14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: ADR/RID: veszélyességi kód 30, 3. kat., LQ7, MP19, T2, TP1,

  LGBF.

  14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: nem alkalmazható.

  15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

  15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi

  előírások/jogszabályok: A törvényeket és rendeleteket a mindenkori módosításokkal kell alkalmazni.

  1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a vegyi anyagok

  regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség

  létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK

  bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK

  bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, és módosításai.

  2. Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek

  osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról,

  és a hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, és módosításai.

  3. A Bizottság 453/2010/EU rendelete (2010.május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,

  engedélyezésérõl és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

  4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:

  2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról és módosításai.

  5. 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások,

  illetve tevékenységek részletes szabályairól és módosításai.

  6. Veszélyes hulladékra vonatkozó hazai előírások:

  98/2001. (VI.15) Korm. rendelete a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről és

  módosításai.

  16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről és módosításai.

  2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról

  7. Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:

  220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet és módosításai.

  8. Munkavédelemre vonatkozó hazai előírások:

  1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről és módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

  7

  Pannoncolor Kft. Művész terpentin A dokumentum 7 oldalt tartalmaz.

  7

  9. A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó hazai előírások:

  25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és módosításai.

  15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nincs információ.

  16. Egyéb információk

  A termék a minőségét a gyártástól min. 10 évig megőrzi.

  A Biztonsági adatlap átdolgozásra került a 453/2010/EU Rendelet I. mellékletének megfelelően (módosításra került részek:

  1–16. szakasz)

  A Biztonsági adatlapon előforduló rövidítések magyarázata:

  DNEL: Derived no effect level. PNEC: Predicted no effect concentration. CMR hatások: karcogenitás, mutagenitás és

  reprodukciós toxicitás. PBT: perzisztens, biokumulatív és toxikus. N.m.: nincs meghatározva. N.a.: nem alkalmazható.

  A Biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló figyelmeztető R-mondatok teljes szövege:

  R10 Kis mértékben tűzveszélyes.

  R20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

  R36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

  R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

  R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

  R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

  A Biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló óvintézkedésre vonatkozó S-mondatok teljes szövege:

  S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

  S16 Gyújtó hatástól távol tartani. Tilos a dohányzás.

  S36/37 Megfelelő védőruházatot és szem-/arcvédőt kell viselni.

  S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását.

  S62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét.

  A Biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló figyelmeztető H-mondatok teljes szövege:

  H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

  H332 Belélegezve ártalmas.

  H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.

  H302 Lenyelve ártalmas.

  H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

  H319 Súlyos szemirritációt okoz.

  H315 Bőrirritáló hatású.

  H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

  H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

  A Biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok teljes szövege:

  P102 Gyermekektől távol tartandó.

  P260 A gőzök belélegzése tilos.

  P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

  P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon orvoshoz.

  P331 TILOS hánytatni.

  P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő szappanos vízzel.

  P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén orvosi ellátást kell kérni.

  P501 A szennyezett üres edényt és anyagmaradékot veszélyes anyaglerakóba kell vinni.

  A Biztonsági adatlap a termék gyártója/beszállítója által rendelkezésünkre bocsájtott dokumentációk alapján készült. A biztonsági adatlapban közölt

  információk legjobb tudásunk, információink és meggyõzõdésünk szerint kiadásának idõpontjában helyes volt.

  A megadott információk csak iránymutatónak vannak szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladék elhelyezéshez és

  megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minõségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem

  biztos, hogy érvényes az anyagra, ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják. A termék felhasználása és kezelése során bizonyos

  körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak.

  Pannoncolor Kft.

  1107 Budapest, Barabás u. 6. Hungary

  Telefon: (+36 1) 262-7192 * www.pannoncolor.hu * E-mail: info@pannoncolor.hu

  Ez a pdf formátumú dokumentum elektronikusan készült és aláírás nélkül is hiteles.

  8

  Pannoncolor Kft. Művész terpentin A dokumentum 7 oldalt tartalmaz.

  Elkészítés dátuma: 2001.05.30. Felülvizsgálva: 2013.07.18. Verziószám: 4.BIZTONSÁGI ADATLAP1. SZAKASZ: Az anyag és a vállalkozás azonosítása1.1. Termékazonosító: Művész terpentinTermék cikkszáma:26020503* 30ml26020510*100ml26020520*200ml26020550*500ml26020598*1liter26020599*5literKereskedelmi név: Balzsam-terpentinolajAnyagnév: 1272/2008/EK (CLP) szerint: terpentinolajEK-szám: 232-350-7 REACH regisztrációs szám: 650-002-00-6 CAS-szám: 8006-64-21.2. Az anyag megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:Hígítószer olajfestéshez és oldószer a festőeszközök tisztításához magán/foglalkozásszerű felhasználásra.1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Pannoncolor Kft.Cím: 1107 Budapest, Barabás u. 6. HungaryE-mail: info@pannoncolor.huTelefon: (+36 1) 262-7192, Fax: (+36 1) 260-04501.3.1 Biztonsági adatlapért felelõs személy: dr. Balásy IstvánCím: H-1107 Budapest, Barabás u. 6. HungaryTelefon: +36 06 30 932 0483 (csak munkaidőben)E-mail: istvanbalasy@gmail.com1.4. Sürgősségi telefonszám:Fodor József Országos Közegészségügyi KözpontEgészségügyi Toxikológiai és Tájékoztató SzolgálatCím: H-1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.Telefon: 06 1 476 6464, 06-80/201-199 (0-24 h)2. SZAKASZ: A veszély meghatározása2.1. Az anyag osztályozása:2.1.1. Osztályba sorolás a 1272/2008/EK (CLP) rendelet alapján:Jelzőszó: VESZÉLYVeszélyek megnevezése:Tűzveszély:Flam. Liq. 3; Tűzveszélyes folyadék 3: H226Egészségi veszély:Acute Tox. (Ing.) 4; Lenyelve: H302Acute Tox. (Inh.) 4; Belélegezve: H332Acute Tox. (Skin) 4; Bőrrel érintkezve: H312Asp. Tox.1; Félrenyelés: H304Eye Irrit. 2; Szemirritáció: H319Skin Irrit. 2; Bőrirritáció: H315Skin Sens. 1; Bőrérzékenység: H317Eye Irrit. 2; szemirritáció: H319Környezeti veszély:Aquatic Chronic 2; Vízi 2: H411Veszélyt jelző piktogramok:VESZÉLYFigyelmeztetés: VeszélyAz anyag veszélyeire/kockázataira utaló H-mondatok:H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.H302 Lenyelve ártalmas.H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.2Pannoncolor Kft. Művész terpentin A dokumentum 7 oldalt tartalmaz.2H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.H315 Bőrirritáló hatású.H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.H319 Súlyos szemirritációt okoz.H332 Belélegezve ártalmas.H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.Az anyag biztonságos használatára utaló P-mondatok:P102 Gyermekektől távol tartandó.P260 A por/füst/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon Toxikológiai Központhoz vagy orvoshoz.P331 TILOS hánytatni.P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén orvosi ellátást kell kérni.P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a szennyezett üres tárolóedényt és az anyagmaradékot veszélyesanyaglerakóba kell vinni.2.1.2. Osztályba sorolás a 67/548/EGK irányelv szerint (REACH)Kevésbé tűzveszélyes: R10Egészségre ártalmas X: R20/21/22Aspiráció: R65Irritatív Xi: R36/38Szenzibiláló: R43Környezeti veszély: R51/53Veszélyt jelző piktogramok: Xn: egészségre ártalmas N: környezetre ártalmasAz anyag veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:R10 Kevésbé tűzveszélyes.R20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.R36/38 Szem- és bőrizgató hatású.R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.Az anyag biztonságos használatára utaló S-mondatok:S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.S16 Gyújtó hatástól távol tartani. Tilos a dohányzás.S36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kellmutatni.S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni / Biztonsági adatlap.S62 Lenyelése esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét.2.2. Címkézési elemek:IUPAC név: TerpentinolajCAS-szám: 8006-64-2EU-szám: 232-350-7Index szám: 650-002-00-62.2.1.Címkézés az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint:Veszélyt jelző piktogramok:VESZÉLYAz anyag veszélyeire/kockázataira utaló H-mondatok:H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.H302 Lenyelve ártalmas.3Pannoncolor Kft. Művész terpentin A dokumentum 7 oldalt tartalmaz.3H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.H315 Bőrirritáló hatású.H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.H319 Súlyos szemirritációt okoz.H332 Belélegezve ártalmas.H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.Az anyag biztonságos használatára utaló P-mondatok:P102 Gyermekektől távol tartandó.P260 A por/füst/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon Toxikológiai Központhoz vagy orvoshoz.P331 TILOS hánytatni.P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén orvosi ellátást kell kérni.P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a szennyezett üres tárolóedényt és az anyagmaradékot veszélyesanyaglerakóba kell vinni.2.2.2. Címkézés a 67/548/EGK irányelv szerint (REACH):Veszélyt jelző piktogramok: Xn: egészségre ártalmas N: környezetre ártalmasAz anyag veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:R10 Kevésbé tűzveszélyes.R20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.R36/38 Szem- és bőrizgató hatású.R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okoz