Kategóriák
TOP termékek
Összehasonlítás
Fizetési megoldás
Hírlevél
Termékajánló
Partnereink
Termék részletek


Plextol biztonsági adatlapja - Pannoncolor

Plextol biztonsági adatlapja - Pannoncolor
 • Plextol biztonsági adatlapja - Pannoncolor
 • Plextol biztonsági adatlapja - Pannoncolor
 • BIZTONSÁGI  ADATLAP

  az 1907/2006/EK  rendelet („REACH”) II. melléklet szerint

   

  1. Az anyag/készítmény és a cég azonosítása

  Termék neve: Plextol B 500

  Termék száma: : 26010210-...99

  Szállító: Pannoncolor Kft.

  Cím: Hungary  H-1107 Budapest Barabás u. 6.

  Telefon: +36 (1) 262-7192 Fax: (1) 260-0450

   

  Tanácsadás mérgezési tünetek esetén:

  Fodor József Országos Közegészségügyi Központ

  Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

  Cím:H-1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

  Telefon: 06-80-201-1999

   

  2.  A veszélyek azonosítása:

  Veszély megjelölés :--

  Nincs veszélyjelzés, nem jelölésköteles

   

  3. Összetétel / alkotórészekre vonatkozó adatok:

  Kémiai jellemzés: termoplasztikus akrilpolimer vizes diszperziója metil-metakrilát és etilakrilát bázison.

  Veszélyes összetevők:
  ammónia                                            <=0,5%
  CAS szám       1336-21-6                   EC szám                      215-647-6

                          C: R34  Égési sérülést okoz

                          N: R50  Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

   

  4.  Elsősegély intézkedések:

  Bőrrel való érintkezés:

  Mossa meg szappannal és vízzel öblítse le.

  Szembe kerülés esetén:

  Bőséges vízzel öblítse ki 10 -15 percen keresztül, szükség esetén orvoshoz kell fordulni.

  Lenyelés esetén:

  Forduljon orvoshoz.

   

  5.   Tűzvédelmi intézkedések

  Alkalmas oltóanyag: CO2, hab, homok, víz.                                                          

  Különleges veszélyek a tűzoltás során: egészségre ártalmas gázok/gőzök szabadulhatnak fel
  Különleges védőfelszerelés  tűzoltók részére: a környezeti levegőtől független légzőkészüléket kell viselni.

   

  6.   Intézkedések véletlen kiömlés esetén

  Személyi óvintézkedések: a termék nem engedhető a csatornába. Eltömődés veszélye áll fenn a polimer kicsapódásakor.

  Környezetvédelmi óvintézkedések: Különösebb intézkedésekre nincs szükség

  Feltakarítás/összegyűjtés módszerei: mechanikusan vagy folyadékkötő anyaggal felitatjuk. Alkalmas edénybe kell áttölteni. A megsemmisítést előírás szerint kell elvégezni

  Megfelelő kötőanyag: univerzális kötőanyag, kovaföld, homok (a szétfolyt anyag bekerítéséhez).

   

  7.   Kezelés és tárolás

  Információk a biztonságos kezeléshez: a vegyi anyagok kezelésénél szokásos szabályokat fegyelembe kell venni.

  Információk a tűz és robbanás elleni védelemhez: nincs szükség különleges óvintézkedésre.

  Raktárakra és konténerekre vonatkozó betartandó követelmények: az edény légmentesen lezárva tartandó.

  Max. tárolási hőmérséklet: < 40oC, fagytól védjük.

   

  8.   Munkavégzésre vonatkozó korlátozások és személyi védőeszközök   

  Egyéb információk a technikai intézkedésekről:

  Egyéb információk a mérnöki intézkedésekről

  Gondoskodjék megfelelő szellőzésről. Ahol ésszerűen megvalósítható, ott ezt egy helyi légelszívó szellőzéssel kell megoldani, jó általános légeltávolítással.                                          

  Személyi védőfelszerelés

  Légzésvédelem: porok/gőzök aerosolok fellépésekor vagy határértékek
  (pl.: MAK-érték) túllépése setén: megfelelő szűrővel ellátott légzőkészüléket kell viselni (szűrő típus: AX) vagy környezeti levegőtől független légzőkészüléket kell viselni.

  Kézvédelem: gumikesztyű

  Szemvédelem: biztonsági szemüveg

  Egészségügyi intézkedések: a vegyi anyagok kezelésénél szokásos szabályokat figyelembe kell venni. A bőrrel és szemmel való érintkezést el kell kerülni.
  A szennyezett vagy átitatódott ruhát azonnal le kell vetni.

   

   

  9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

  Forma:                    folyadék

  Szín, jellemzők:      tejszerű fehér

  Szag:                        ammónia szagú

  Vonatkozó biztonsági adatok
  Dermedéspont:                                                         
  kb. 0 0C

  Forráspont:                                                   kb. 100 0C
                                                               (1013 hPa forrás kezdete     

  Lobbanáspont:                                              nem jellemző

  Gyulladási hőmérséklet                               nem jellemző

  Gőznyomás:   (20 0C)                                  kb. 23 hPa                                                      

  Sűrűség:         (20 0C)                                               1.07  g/cm3 

  Vízben való oldhatóság:                               higítható

  Oldhatóság benzinben:                                           nem oldódik

  pH érték:        (20 0C)                                               9,5 - 10,0

  Viszkozitás:                                                            1100,00-4500,00 mPa.s.           (20 0C)                       

                                                                                    Brookfield módszer

   

  10.  Stabilitás és reakcióképesség

  Elkerülendő körülmények:  nem ismeretesek

  Elkerülendő anyagok:           nem ismeretesek

   

  11.  Toxikológiai információk

  Gyakorlati tapasztalatok: --

  Egyéb toxikológiai információ: --

   

  12.   Környezetre vonatkozó információk

  Eltávolítás részletezése: (szívósság / lebonthatóság): a termék vízből abiotikus eljárásokkal vonható ki, pl. adszorpció aktivált iszapon.

   

  13. Hulladékkezelés

  Javaslat: A helyi hatósági előírások figyelembevételével, pl. megfelelő égető berendezésbe kell vinni.

   

  14.   Szállításra vonatkozó információk

  UN-szám:

  szárazföldi ADR/RID és GGVS/GGVE

  tengeri   IMDG/GGVSeal

  légi úton    ICAO-TI és IATA-DGR

  Egyéb szállítási információk

  A szállítási szabályozások szerint nem veszélyes áru.

   

  15.   Jogszabályi előírások

  Szabályozó irányelvek:

  67/548/EGK Veszélyes anyagokra vonatkozó és

  1999/45/EK Veszélyes készítményekre vonatkozó irányelv

  Nincs veszély jelzés

   

  16.   Egyéb információk

  Vonatkozó jogszabályok:

  44/2000.(XII.27.)EüM rendelet és módosításai

  25/2000.(IX.30.)EüM-SZCSM együttes rendelet

  2000.évi XXV.törvény

  A termék a minőségét a gyártástól min. 4. évig megőrzi .

   

   

 • Cikkszám
  UFBIZT002