Colour Chart - COPIC Marker and Refill

Colour Chart - COPIC Marker and Refill
Colour Chart - COPIC Marker and Refill
Colour Chart - COPIC Marker and Refill
Colour Chart - COPIC Marker and Refill
Colour Chart - COPIC Marker and Refill
Colour Chart - COPIC Marker and Refill

Colour Chart - COPIC Marker and Refill

To Favourites
Recommend
Print
Comparison
Question about the product
Details
Info
Opinions
Details

BIZTONSÁGI  ADATLAP

az 1907/2006/EK  rendelet („REACH”) II. melléklet szerint

 

1. Az anyag/készítmény és a cég azonosítása

 

Termék neve: Művész terpentin

Termék száma: 260205..

Gyártó/Szállító: Pannoncolor Kft.

Cím: Hungary  H-1107 Budapest Barabás u. 6.

Telefon: +36 (1) 262-7192 Fax: (1) 260-0450

 

Tanácsadás mérgezési tünetek esetén:

Fodor József Országos Közegészségügyi Központ

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

Cím:H-1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon: 06-80-201-1999

 

 1. 2.   A veszélyek azonosítása:

Kevésbé tűzveszélyes. Xn  Xi N

R-mondatok  10-20/21/22-36/38-43-51/53-65

S-mondatok: (2-)36/37-46-61

 

 1. 3.   Összetétel / alkotórészekre vonatkozó adatok:

Veszélyes összetevők  terpentin

% (m/m)                                 99 %

CAS szám:                  8006-64-2

EINECS szám:                       232-350-7

 

4.  Elsősegély intézkedések:

belélegzés: friss levegőre vinni

bőrrel történt érintkezés esetén: szappannal és vízzel lemosni a bőrfelületet. Szennyezett ruházatot eltávolítani.

szemmel történt érintkezés esetén: öblítsük ki vízzel 15 percen át, és orvoshoz fordulni

lenyelés esetén: egy vagy két pohár vizet inni a felhígításra. Hányást nem előidézni. Orvoshoz fordulni.

 

5.   Tűzvédelmi intézkedések

Oltóanyag: hab, szén-dioxid, száraz oltóanyagok.

Különleges veszélyek az anyag vagy az aktuális készítés során, égéstermékek vagy kibocsátott gázok: ---

 

6.   Intézkedések véletlen kiömlés esetén

Megfelelő szellőzést biztosítani. Gyújtó forrásokat eltávolítani. Megfelelő anyaggal felszívatni.

 

 

7.   Kezelés és tárolás

Információ a biztonságos kezeléshez:  Csak jól szellőztetett helyen használni. A tartályokat a naptól, hőtől, szikrázó anyagoktól és lángtól távol tartani.

 

8.   Munkavégzésre vonatkozó korlátozások és személyi védőeszközök   

Egyéb információk a technikai intézkedésekről: Megfelelő, elegendő szellőzést biztosítani, hogy az oldószerpára-tartalmat alacsonyan tartsa.

Védőeszközök: védőkesztyű használata hosszabb vagy többszöri alkalmazás alatt. Evés, ivás és dohányzás előtt kézmosás.

 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Forma: folyékony

Szín, jellemzők: Enyhén sárgás színű.

Szag: oldószer

Biztonsági adatok:

Forráspont:  149 oC

Lobbanáspont: kb. 35 oC

Gyulladáspont: --255 oC

Robbanási határok:  alsó/felső   : 0,86 % (V/V); 6%(V/V)

Viszkozitás: hígfolyós,10-30 mPa.s

Páranyomás: 20 0C  3 mbar kb.

Sűrűség:  (20 oC)  0,88 g/cm3

Oldhatóság : vízben oldhatatlan

                        Lakkbenzinben teljesen

Vizes kivonat pH-ja: --

Egyéb információ:

 

10.  Stabilitás és reakcióképesség

Elkerülendő körülmények: levegőn lassan oxidálódhat

Elkerülendő anyagok: műanyagokat megtámadhatja

 

11.  Toxikológiai információk

Gyakorlati tapasztalatok:

A gőzök belélegzése fejfájást és szédülést okozhat. A bőrrel való tartós érintkezés a természetes zsírtartalmat kivonja és kismértékű irritációt okozhat.

 

12.   Környezetre vonatkozó információk

Szennyvízhálózatba és talajba kerülése elkerülendő.

 

13. Hulladékkezelés

Veszélyes hulladékként kell kezelni, megfelelő körülmények közt égetéssel lehet ártalmatlanítani.

 

 

 

 

14.   Szállításra vonatkozó információk

 UN-szám:1299          

szárazföldi ADR/RID  3, 31 c

tengeri  IMGD: 3.3

Légi úton     ICAO-TI és IATA-DGR     3 III.

 

15.   Jogszabályi előírások

Szabályozó irányelvek:

67/548/EGK Veszélyes anyagokra vonatkozó és

1999/45/EK Veszélyes készítményekre vonatkozó irányelv

Veszélyességi jelölés:

 Xn ártalmas    Xi  irritatív                 N  környezetre ártalmas

    Xn       Xi                          N

 

R-mondatok:

 • R10 - Kevésbé tűzveszélyes
 • R20/21/22 - Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
 • R36/38 -         Szem-és bőrizgató hatású
 • R43 - Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
 • R51/53-          Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi szervezetben hosszantartó károsodást okozhat
 • R65-Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat

 

S-mondatok

 • S(2) – Gyermekek kezébe nem kerülhet
 • S36/37– Megfelelő védőruházatot  és kesztyűt kell viselni
 • S46- Lenyelés esetén orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Hánytatni tilos
 • S61- Kerülni kell az anyag környezetbe jutását

 

16.   Egyéb információk

Vonatkozó jogszabályok:

44/2000.(XII.27.)EüM rendelet és módosításai

25/2000.(IX.30.)EüM-SZCSM együttes rendelet

2000.évi XXV.törvény

A termék a minőségét a gyártástól min. 5 évig megőrzi .

 

Info
Article No.
UFBIZT001
Opinions
otp simplepay_hu_v2