Categories
Categories
Most popular products
Comparison
Payment solution
Newsletter
Recommended products
Partners
Product Details


Colour Chart - COPIC Marker and Refill

Colour Chart - COPIC Marker and Refill
 • Colour Chart - COPIC Marker and Refill
 • Colour Chart - COPIC Marker and Refill

Colour Chart - COPIC Marker and Refill

 • BIZTONSÁGI  ADATLAP

  az 1907/2006/EK  rendelet („REACH”) II. melléklet szerint

   

  1. Az anyag/készítmény és a cég azonosítása

   

  Termék neve: Művész terpentin

  Termék száma: 260205..

  Gyártó/Szállító: Pannoncolor Kft.

  Cím: Hungary  H-1107 Budapest Barabás u. 6.

  Telefon: +36 (1) 262-7192 Fax: (1) 260-0450

   

  Tanácsadás mérgezési tünetek esetén:

  Fodor József Országos Közegészségügyi Központ

  Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

  Cím:H-1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

  Telefon: 06-80-201-1999

   

  1. 2.   A veszélyek azonosítása:

  Kevésbé tűzveszélyes. Xn  Xi N

  R-mondatok  10-20/21/22-36/38-43-51/53-65

  S-mondatok: (2-)36/37-46-61

   

  1. 3.   Összetétel / alkotórészekre vonatkozó adatok:

  Veszélyes összetevők  terpentin

  % (m/m)                                 99 %

  CAS szám:                  8006-64-2

  EINECS szám:                       232-350-7

   

  4.  Elsősegély intézkedések:

  belélegzés: friss levegőre vinni

  bőrrel történt érintkezés esetén: szappannal és vízzel lemosni a bőrfelületet. Szennyezett ruházatot eltávolítani.

  szemmel történt érintkezés esetén: öblítsük ki vízzel 15 percen át, és orvoshoz fordulni

  lenyelés esetén: egy vagy két pohár vizet inni a felhígításra. Hányást nem előidézni. Orvoshoz fordulni.

   

  5.   Tűzvédelmi intézkedések

  Oltóanyag: hab, szén-dioxid, száraz oltóanyagok.

  Különleges veszélyek az anyag vagy az aktuális készítés során, égéstermékek vagy kibocsátott gázok: ---

   

  6.   Intézkedések véletlen kiömlés esetén

  Megfelelő szellőzést biztosítani. Gyújtó forrásokat eltávolítani. Megfelelő anyaggal felszívatni.

   

   

  7.   Kezelés és tárolás

  Információ a biztonságos kezeléshez:  Csak jól szellőztetett helyen használni. A tartályokat a naptól, hőtől, szikrázó anyagoktól és lángtól távol tartani.

   

  8.   Munkavégzésre vonatkozó korlátozások és személyi védőeszközök   

  Egyéb információk a technikai intézkedésekről: Megfelelő, elegendő szellőzést biztosítani, hogy az oldószerpára-tartalmat alacsonyan tartsa.

  Védőeszközök: védőkesztyű használata hosszabb vagy többszöri alkalmazás alatt. Evés, ivás és dohányzás előtt kézmosás.

   

  9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

  Forma: folyékony

  Szín, jellemzők: Enyhén sárgás színű.

  Szag: oldószer

  Biztonsági adatok:

  Forráspont:  149 oC

  Lobbanáspont: kb. 35 oC

  Gyulladáspont: --255 oC

  Robbanási határok:  alsó/felső   : 0,86 % (V/V); 6%(V/V)

  Viszkozitás: hígfolyós,10-30 mPa.s

  Páranyomás: 20 0C  3 mbar kb.

  Sűrűség:  (20 oC)  0,88 g/cm3

  Oldhatóság : vízben oldhatatlan

                          Lakkbenzinben teljesen

  Vizes kivonat pH-ja: --

  Egyéb információ:

   

  10.  Stabilitás és reakcióképesség

  Elkerülendő körülmények: levegőn lassan oxidálódhat

  Elkerülendő anyagok: műanyagokat megtámadhatja

   

  11.  Toxikológiai információk

  Gyakorlati tapasztalatok:

  A gőzök belélegzése fejfájást és szédülést okozhat. A bőrrel való tartós érintkezés a természetes zsírtartalmat kivonja és kismértékű irritációt okozhat.

   

  12.   Környezetre vonatkozó információk

  Szennyvízhálózatba és talajba kerülése elkerülendő.

   

  13. Hulladékkezelés

  Veszélyes hulladékként kell kezelni, megfelelő körülmények közt égetéssel lehet ártalmatlanítani.

   

   

   

   

  14.   Szállításra vonatkozó információk

   UN-szám:1299          

  szárazföldi ADR/RID  3, 31 c

  tengeri  IMGD: 3.3

  Légi úton     ICAO-TI és IATA-DGR     3 III.

   

  15.   Jogszabályi előírások

  Szabályozó irányelvek:

  67/548/EGK Veszélyes anyagokra vonatkozó és

  1999/45/EK Veszélyes készítményekre vonatkozó irányelv

  Veszélyességi jelölés:

   Xn ártalmas    Xi  irritatív                 N  környezetre ártalmas

      Xn       Xi                          N

   

  R-mondatok:

  • R10 - Kevésbé tűzveszélyes
  • R20/21/22 - Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
  • R36/38 -         Szem-és bőrizgató hatású
  • R43 - Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
  • R51/53-          Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi szervezetben hosszantartó károsodást okozhat
  • R65-Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat

   

  S-mondatok

  • S(2) – Gyermekek kezébe nem kerülhet
  • S36/37– Megfelelő védőruházatot  és kesztyűt kell viselni
  • S46- Lenyelés esetén orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Hánytatni tilos
  • S61- Kerülni kell az anyag környezetbe jutását

   

  16.   Egyéb információk

  Vonatkozó jogszabályok:

  44/2000.(XII.27.)EüM rendelet és módosításai

  25/2000.(IX.30.)EüM-SZCSM együttes rendelet

  2000.évi XXV.törvény

  A termék a minőségét a gyártástól min. 5 évig megőrzi .

   

 • Article No.
  UFBIZT001