Colour Chart - COPIC Marker and Refill

Colour Chart - COPIC Marker and Refill
Colour Chart - COPIC Marker and Refill
Colour Chart - COPIC Marker and Refill
Colour Chart - COPIC Marker and Refill
Colour Chart - COPIC Marker and Refill
Colour Chart - COPIC Marker and Refill

Colour Chart - COPIC Marker and Refill

To Favourites
Recommend
Print
Comparison
Question about the product
Details
Info
Opinions
Details

BIZTONSÁGI  ADATLAP

az 1907/2006/EK  rendelet („REACH”) II. melléklet szerint

 

1. Az anyag/készítmény és a cég azonosítása

Termék neve: Plextol B 500

Termék száma: : 26010210-...99

Szállító: Pannoncolor Kft.

Cím: Hungary  H-1107 Budapest Barabás u. 6.

Telefon: +36 (1) 262-7192 Fax: (1) 260-0450

 

Tanácsadás mérgezési tünetek esetén:

Fodor József Országos Közegészségügyi Központ

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

Cím:H-1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon: 06-80-201-1999

 

2.  A veszélyek azonosítása:

Veszély megjelölés :--

Nincs veszélyjelzés, nem jelölésköteles

 

3. Összetétel / alkotórészekre vonatkozó adatok:

Kémiai jellemzés: termoplasztikus akrilpolimer vizes diszperziója metil-metakrilát és etilakrilát bázison.

Veszélyes összetevők:
ammónia                                            <=0,5%
CAS szám       1336-21-6                   EC szám                      215-647-6

                        C: R34  Égési sérülést okoz

                        N: R50  Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

 

4.  Elsősegély intézkedések:

Bőrrel való érintkezés:

Mossa meg szappannal és vízzel öblítse le.

Szembe kerülés esetén:

Bőséges vízzel öblítse ki 10 -15 percen keresztül, szükség esetén orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén:

Forduljon orvoshoz.

 

5.   Tűzvédelmi intézkedések

Alkalmas oltóanyag: CO2, hab, homok, víz.                                                          

Különleges veszélyek a tűzoltás során: egészségre ártalmas gázok/gőzök szabadulhatnak fel
Különleges védőfelszerelés  tűzoltók részére: a környezeti levegőtől független légzőkészüléket kell viselni.

 

6.   Intézkedések véletlen kiömlés esetén

Személyi óvintézkedések: a termék nem engedhető a csatornába. Eltömődés veszélye áll fenn a polimer kicsapódásakor.

Környezetvédelmi óvintézkedések: Különösebb intézkedésekre nincs szükség

Feltakarítás/összegyűjtés módszerei: mechanikusan vagy folyadékkötő anyaggal felitatjuk. Alkalmas edénybe kell áttölteni. A megsemmisítést előírás szerint kell elvégezni

Megfelelő kötőanyag: univerzális kötőanyag, kovaföld, homok (a szétfolyt anyag bekerítéséhez).

 

7.   Kezelés és tárolás

Információk a biztonságos kezeléshez: a vegyi anyagok kezelésénél szokásos szabályokat fegyelembe kell venni.

Információk a tűz és robbanás elleni védelemhez: nincs szükség különleges óvintézkedésre.

Raktárakra és konténerekre vonatkozó betartandó követelmények: az edény légmentesen lezárva tartandó.

Max. tárolási hőmérséklet: < 40oC, fagytól védjük.

 

8.   Munkavégzésre vonatkozó korlátozások és személyi védőeszközök   

Egyéb információk a technikai intézkedésekről:

Egyéb információk a mérnöki intézkedésekről

Gondoskodjék megfelelő szellőzésről. Ahol ésszerűen megvalósítható, ott ezt egy helyi légelszívó szellőzéssel kell megoldani, jó általános légeltávolítással.                                          

Személyi védőfelszerelés

Légzésvédelem: porok/gőzök aerosolok fellépésekor vagy határértékek
(pl.: MAK-érték) túllépése setén: megfelelő szűrővel ellátott légzőkészüléket kell viselni (szűrő típus: AX) vagy környezeti levegőtől független légzőkészüléket kell viselni.

Kézvédelem: gumikesztyű

Szemvédelem: biztonsági szemüveg

Egészségügyi intézkedések: a vegyi anyagok kezelésénél szokásos szabályokat figyelembe kell venni. A bőrrel és szemmel való érintkezést el kell kerülni.
A szennyezett vagy átitatódott ruhát azonnal le kell vetni.

 

 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Forma:                    folyadék

Szín, jellemzők:      tejszerű fehér

Szag:                        ammónia szagú

Vonatkozó biztonsági adatok
Dermedéspont:                                                         
kb. 0 0C

Forráspont:                                                   kb. 100 0C
                                                             (1013 hPa forrás kezdete     

Lobbanáspont:                                              nem jellemző

Gyulladási hőmérséklet                               nem jellemző

Gőznyomás:   (20 0C)                                  kb. 23 hPa                                                      

Sűrűség:         (20 0C)                                               1.07  g/cm3 

Vízben való oldhatóság:                               higítható

Oldhatóság benzinben:                                           nem oldódik

pH érték:        (20 0C)                                               9,5 - 10,0

Viszkozitás:                                                            1100,00-4500,00 mPa.s.           (20 0C)                       

                                                                                  Brookfield módszer

 

10.  Stabilitás és reakcióképesség

Elkerülendő körülmények:  nem ismeretesek

Elkerülendő anyagok:           nem ismeretesek

 

11.  Toxikológiai információk

Gyakorlati tapasztalatok: --

Egyéb toxikológiai információ: --

 

12.   Környezetre vonatkozó információk

Eltávolítás részletezése: (szívósság / lebonthatóság): a termék vízből abiotikus eljárásokkal vonható ki, pl. adszorpció aktivált iszapon.

 

13. Hulladékkezelés

Javaslat: A helyi hatósági előírások figyelembevételével, pl. megfelelő égető berendezésbe kell vinni.

 

14.   Szállításra vonatkozó információk

UN-szám:

szárazföldi ADR/RID és GGVS/GGVE

tengeri   IMDG/GGVSeal

légi úton    ICAO-TI és IATA-DGR

Egyéb szállítási információk

A szállítási szabályozások szerint nem veszélyes áru.

 

15.   Jogszabályi előírások

Szabályozó irányelvek:

67/548/EGK Veszélyes anyagokra vonatkozó és

1999/45/EK Veszélyes készítményekre vonatkozó irányelv

Nincs veszély jelzés

 

16.   Egyéb információk

Vonatkozó jogszabályok:

44/2000.(XII.27.)EüM rendelet és módosításai

25/2000.(IX.30.)EüM-SZCSM együttes rendelet

2000.évi XXV.törvény

A termék a minőségét a gyártástól min. 4. évig megőrzi .

 

 

Info
Article No.
UFBIZT002
Opinions
otp simplepay_hu_v2